Site banner

Mục tiêu chất lượng năm 2015

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG - NĂM 2015

Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, UBND xã Mỹ Thạnh đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

1. Đảm bảo 95% thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn thời gian quy định tại Văn bản pháp quy liên quan;

2. Không để xảy ra tình trạng tổ chức, công dân khiếu nại về trình tự thụ lý hồ sơ và xử lý thủ tục hành chính;

3. Đảm bảo 100% hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được giải quyết trong thời gian quy định;

4. Giảm thiểu tối đa các sai sót trong họat động hành chính công, thực hiện 100% các yêu cầu của tổ chức, công dân đầy đủ ,chính xác, đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhằm đạt 100% sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Tin khác