Site banner

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014

I. PHẦN THU: TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 LÀ 6.870.659.021 (Sáu tỷ tám trăm bảy chục triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn không trăm hai mươi mốt đồng). Trong đó:

1. Các khoản thu NS xã hưởng 100%:

717.418.675đ

- Thu phí và lệ phí:

95.982.000đ

- Thu khác ngân sách là :

12.740.000đ

- Thu phạt ANTT 70% cân đối ngân sách :

24.091.000đ

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là :

46.807.675đ

- Thu thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh là:

134.850.000đ

- Thu nhân dân đóng góp :

401.553.000đ

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 54%

4.510.975.000đ

- Thuế thu nhập cá nhân (chuyển quyền sử dụng đất):

154.279.400đ

-  Lệ phí trước bạ nhà, đất là:

52.471.500đ

- Thuế giá trị gia tăng:

2.832.012.731

- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD:

1.471.761.360

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là:

754.092.000 đ

- Thu bổ sung cân đối ngân sách là :

119.611.000 đ

- Thu bổ sung có mục tiêu là:

634.481.000 đ

4. Thu kết dư  năm 2013 chuyển sang:

888.173.345 đ

II. PHẦN CHI: TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 LÀ 6.870.659.021 (Sáu tỷ tám trăm bảy chục triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn không trăm hai mươi mốt đồng) . Trong đó:

1. Chi Đầu tư  phát triển là:

1.615.867.000đ

2. Chi Thường Xuyên:

3.193.433.631đ

- Chi Dân quân tự vệ:

221.052.402đ

- Chi an ninh trật tự:

94.146.053đ

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

9.271.200đ

- Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin:

36.992.500đ

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

13.089.000đ

- Chi sự nghiệp kinh tế:

38.912.700đ

- Chi sự nghiệp xã hội:

57.559.939đ

- Chi  quản lý nhà nước:

1.686.149.404đ

- Chi khối Đảng:

398.421.362đ

- Chi Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam:

203.781.940đ

- Chi Đoàn Thanh Niên:

90.062.977đ

- Chi Hội Phụ Nữ:

94.686.989đ

- Chi Hội Nông Dân:

80.140.587đ

- Chi Hội Cựu Chiến Binh:

72.624.578đ

- Chi hoạt động các tổ chức hội chữ thập đỏ:

20.387.600đ

- Chi hoạt động các tổ chức hội người cao tuổi:

20.353.500đ

- Chi sự nghiệp môi trường:

23.957.500đ

- Chi sự nghiệp truyền thanh:

7.231.200đ

- Chi  khác:

22.386.000đ

3.Chi chuyển nguồn:

2.961.358.390đ

Tin khác