Site banner

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/12/2014)

I. PHẦN THU: TỔNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2015 LÀ 4.746.891.000đ (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng). Trong đó:

1. Các khoản thu 100%:

283.000.000đ

- Thu phí và lệ phí:

96.000.000đ

- Thu phạt ANTT:

16.000.000đ

- Thu phạt ATGT:

3.000.000đ

- Thu khác ngân sách:

2.000.000đ

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

28.000.000đ

- Thuế môn bài:

138.000.000đ

2. Các khoản thu điều tiết 54%:

4.129.380.000đ

- Thuế giá trị gia tăng:

2.679.480.000đ

- Thuế TNCN từ hoạt động SXKD:

1.449.900.000đ

3. Các khoản thu điều tiết 70%:

214.900.000đ

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

49.700.000đ

- Thuế TNCN từ CQSDĐ:

165.200.000đ

4. Thu bổ sung ngân sách:

119.611.000đ

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 LÀ 4.746.891.000đ (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng). Trong đó:

1. Chi thường xuyên:

3.038.002.000đ

- Ủy ban nhân dân xã:

1.598.487.300đ

- Dân quân tự vệ:

154.686.000đ

- Công an:

86.040.000đ

- Đảng ủy:

417.399.000đ

- Mặt trận Tổ quốc:

190.920.000đ

- Đoàn thanh niên:

89.670.000đ

- Hội phụ nữ:

88.200.000đ

- Hội nông dân:

76.300.000đ

- Hội cựu chiến binh:

67.200.000đ

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

16.353.000đ

- Sự nghiệp văn hóa:

38.706.900đ

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

5.882.400đ

- Sự nghiệp kinh tế:

62.976.000đ

- Sự nghiệp xã hội:

44.016.000đ

- Hội chữ thập đỏ&người cao tuổi:

6.000.000đ

- Sự nghiệp môi trường:

24.000.000đ

- Đài truyền thanh:

5.882.400đ

- Chi khác:

15.110.000đ

2. Chi mua sắm tài sản:

50.000.000đ

3. Chi đầu tư phát triển:

500.857.000đ

4. Chi 50% tăng thu dự toán năm 2015 so với năm 2014 dành cải cách tiền lương:

1.098.130.000đ

5. Chi 10% tiết kiệm:

49.159.000đ

6. Chi dự phòng:

60.743.000đ

Tin khác