Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Xác nhận miễn, giảm thuế Lĩnh vực Văn phòng
2 Thủ tục xác nhận lý lịch Lĩnh vực Văn phòng
3 Thủ tục xác nhận hồ sơ cải hoán tàu cá Lĩnh vực Văn phòng
4 Thủ tục xác nhận hồ sơ xin cấp học bỏng Lĩnh vực Văn phòng
5 Thủ tục xác nhận đơn vay vốn đối với sinh viên Lĩnh vực Văn phòng
6 Thủ tục xác nhận đơn xin việc Lĩnh vực Văn phòng
7 Thủ tục xác nhận theo yêu cầu Lĩnh vực Văn phòng