Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư pháp
2 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư pháp
3 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Tư pháp
4 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Tư pháp
5 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực Tư pháp
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư pháp
7 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp
8 Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
9 Thủ tục Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
10 Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực Tư pháp
11 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp
12 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực Tư pháp
13 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực Tư pháp
14 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con trong nước Lĩnh vực Tư pháp
15 Thủ tục Đăng ký thay đổi, chẩm dứt giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
16 Thủ tục Đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp
18 Thủ tục Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp
19 Thủ tục đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con Lĩnh vực Tư pháp
20 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực Tư pháp
21 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực Tư pháp