Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 559/BC-UBND 13/10/2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2016 Tập tin bctg.docx
2 555/BC-UBND 11/10/2016 BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 41 CỦA TỈNH ỦY Tập tin bc41.docx
3 554/BC-UBND 11/10/2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2016 Tập tin bc.docx
4 562/BC-UBND 15/10/2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Microsoft Office document icon bc.doc
5 70/BC-UBND 15/02/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRƯỚC TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016 Microsoft Office document icon bc.doc
6 497/BC-UBND 11/09/2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2010-2015 PDF icon bcdt.pdf
7 87/BC-UBND 21/02/2015 Báo cáo tình hình tổ chức tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 PDF icon bc.pdf
8 23/BC-UBND 12/01/2015 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2011-2015 PDF icon bc.pdf
9 801/BC-UBND 24/11/2014 Báo cáo công khai kinh phí đường ống nước từ nhà ông Mai Chí Hướng đến Sông Cái sơn PDF icon bc.pdf
10 807/BC-UBND 25/11/2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2014 PDF icon bc.pdf
11 574/BC-UBND 12/08/2014 BÁO CÁO SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015 Microsoft Office document icon nnl.doc
12 518/BC-UBND 18/07/2014 BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 07 CỦA ĐẢNG ỦY Microsoft Office document icon bc07.doc
13 508/BC-UBND 14/07/2014 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VĂN KIỆN KỲ HỌP HĐND XÃ LẦN THỨ 10 Microsoft Office document icon giai_trinh.doc
14 490/BC-UBND 04/07/2014 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỬ TRI Microsoft Office document icon cu_tri.doc