Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
301 683/BC-UBND 06/10/2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 10.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
302 693/BC-UBND 10/10/2014 BÁO CÁO TUẦN 2.10.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
303 681/BC-UBND 03/10/2014 BÁO CÁO TUẦN 1.10.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
304 671/BC-UBND 26/09/2014 BÁO CÁO TUẦN 4.9.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
305 661/BC-UBND 19/09/2014 BÁO CÁO TUẦN 3.9.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
306 650/BC-UBND 12/09/2014 BÁO CÁO TUẦN 2.9.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
307 629/KH-UBND 05/09/2014 KẾ HOẠCH KHÁM PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ LỒNG GHÉP CUNG CẤP DỊCH KHHGĐ Tập tin khkpk.docx
308 640/BC-UBND 06/09/2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 9.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
309 641/BC-UBND 06/09/2014 BÁO CÁO TUẦN 1.9.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
310 624/TB-UBND 03/09/2014 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon thong_bao.doc
311 617/BC-UBND 29/08/2014 BÁO CÁO TUẦN 4.8.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
312 606/TB-UBND 25/08/2014 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Microsoft Office document icon tb2.9.doc
313 604/BC-UBND 22/08/2014 BÁO CÁO TUẦN 3.8.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
314 574/BC-UBND 12/08/2014 BÁO CÁO SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015 Microsoft Office document icon nnl.doc
315 518/BC-UBND 18/07/2014 BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 07 CỦA ĐẢNG ỦY Microsoft Office document icon bc07.doc
316 587/BC-UBND 15/08/2014 BÁO CÁO TUẦN 2.8.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
317 586/KH-UBND 15/08/2014 KẾ HOẠCH XÉT DUYỆT CHÍNH TRỊ CHUẨN BỊ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2015 Tập tin khxdct.docx
318 566/TB-UBND 12/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015 Tập tin tbnnl.docx
319 99/QĐ-UBND 26/03/2014 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Microsoft Office document icon qcctnb.doc
320 178/QĐ-UBND 27/08/2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Microsoft Office document icon qctd.doc