Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
321 799/QC-UBND 22/11/2013 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Microsoft Office document icon qclv.doc
322 565/TB-UBND 12/08/2014 THÔNG BÁO THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Tập tin tbttdt.docx
323 543/TB-UBND 05/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TRONG BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH KTXH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Microsoft Office document icon tbklcd.doc
324 542/TB-UBND 05/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TRONG BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DS-KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Microsoft Office document icon tbklds.doc
325 544/BC-UBND 05/08/2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8.2014 Microsoft Office document icon bct8.doc
326 556/BC-UBND 08/08/2014 BÁO CÁO TUẦN 1.8.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
327 180/QĐ-UBND 06/08/2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Microsoft Office document icon qc_wed.doc
328 169/QĐ-UBND 07/07/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ BAN QUẢN TRỊ WED Microsoft Office document icon web.doc
329 469/KH-UBND 24/06/2014 KẾ HOẠCH NÂNG CAO PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014-2016 Microsoft Office document icon pbgdplth.doc
330 396/KH-UBND 02/06/2014 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL, HÒA GIẢI CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2014 Microsoft Office document icon pbgdpl_tcpl_2014.doc
331 119/KH-UBND 12/02/2014 KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon tdthpl.doc
332 118/KH-UBND 12/02/2014 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon rsvbqppl.doc
333 188/KH-UBND 04/03/2014 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 Microsoft Office document icon pbgdpl.doc
334 375/KH-UBND 03/04/2014 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014 Microsoft Office document icon pctn_2014.doc
335 897/KH-UBND 23/12/2013 KẾ HẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI Tập tin kh.docx
336 96/KH-UBND 21/01/2014 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon tcpl.doc
337 239/KH-UBND 26/03/2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN LUẬT KNTC GIAI ĐOẠN 2013-2016 Microsoft Office document icon kn_tc.doc
338 238/KH-UBND 26/03/2014 KẾ HOẠCH PCTN GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ HƯỚNG ĐẾN 2020 Microsoft Office document icon pctn_2020.doc
339 535/BC-UBND 01/08/2014 BÁO CÁO TUẦN 5.7.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
340 142/QĐ-UBND 02/06/2014 QĐ KIỆN TOÀN BCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TKCN Microsoft Office document icon qd_142_pclb_2014.doc