Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
101 40/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9, ấp Cái Tắc Microsoft Office document icon bbc.doc
102 39/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 8, ấp Cái Chốt Microsoft Office document icon bbc.doc
103 38/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 7, ấp Bến Đò Microsoft Office document icon bbc.doc
104 36/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021, ấp Căn cứ Microsoft Office document icon bbc.doc
105 36/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 5, ấp Căn cứ Microsoft Office document icon bbc.doc
106 35/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử sớ 4, ấp Chợ Microsoft Office document icon bbc.doc
107 34/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3, ấp Chợ Microsoft Office document icon bbc.doc
108 33/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 2, ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon bbc.doc
109 32/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 1, ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon bbc.doc
110 31 09/03/2016 Quyết định xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
111 3/QĐ-UBBC 02/03/2016 QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH SỐ LƯỢNG , DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ Microsoft Office document icon ubbc.doc
112 2/QĐ-UBBC 02/03/2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN BẦU CỬ Microsoft Office document icon ubbc.doc
113 26/QĐ-UBND 01/03/2016 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
114 15/QĐ-UBND 02/02/2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
115 111/BC-UBND 11/03/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
116 75/KH-UBND 09/03/2016 KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
117 35/KH-UBND 18/01/2016 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
118 34/KH-UBND 18/01/2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
119 30/KH-UBND 15/01/2016 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
120 31/KH-UBND 15/01/2016 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 Microsoft Office document icon kh.doc