Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
41 161/CV-ĐU 24/08/2018 Công văn thực hiện quy định về chế độ đảng phí và hoạt động của đảng PDF icon cv.pdf
42 160/CV-ĐU 23/08/2018 Công văn điều tra thống kế 15 phần việc xây dựng nông thôn mới PDF icon cv.pdf
43 158/CV-ĐU 15/08/2018 Công văn thực hiện Quy định 126-QĐ/TW một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ PDF icon cv.pdf
44 184/QĐ-ĐU 11/09/2018 Quyết định kiện toàn tổ Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp PDF icon qd.pdf
45 73/KH-ĐU 25/08/2018 Kế hoạch khắc phục hạn chế sau giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy PDF icon kh.pdf
46 56/NQ-ĐU 07/09/2018 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10 PDF icon nq.pdf
47 59/TB-ĐU 20/08/2018 Thông báo Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các đoàn thể PDF icon tb.pdf
48 6/QĐ-ĐU 10/07/2018 Quy định ban hành một số văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PDF icon scan.pdf
49 162/CV-ĐU 27/08/2018 Công văn phân công dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 PDF icon scan.pdf
50 155/CV-ĐU 25/07/2018 Công văn triển khai Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị PDF icon cv.pdf
51 54/NQ-ĐU 07/08/2018 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9.2018 PDF icon nq.pdf
52 148/QĐ-ĐU 21/04/2018 Quyết định chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020 PDF icon qd.pdf
53 145/CV-ĐU 17/05/2018 Công văn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy PDF icon cv.pdf
54 153/CV-ĐU 13/07/2018 Công văn về việc thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị PDF icon cv.pdf
55 70/KH-ĐU 04/07/2018 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 7 PDF icon kh.pdf
56 128/CV-ĐU 16/10/2017 Công văn triển khai thực hiện Quy định 86-QĐ/TW và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW về giám sát trong Đảng Tập tin cv.docx
57 154/CV-ĐU 23/07/2018 Công văn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương PDF icon cv.pdf, PDF icon hd.pdf
58 60/KH-ĐU 10/01/2018 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 PDF icon kh.pdf
59 47/NQ-ĐU 29/11/2017 Nghị quyết giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon scan.pdf
60 5/QĐ-ĐU 09/07/2018 Quy định quy trình kiểm tra, giám sát và nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ kiểm tra, giám sát Tập tin qd.docx