Site banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 2/02/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ phê chuẩn quyết toán NS nhà nước năm 2014 PDF icon nq.pdf
2 4/04/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 PDF icon nq.pdf
3 3/03/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ điều chỉnh bổ sung dự toán NS năm 2015 PDF icon nq.pdf
4 1/01/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2015 PDF icon nq.pdf
5 15/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2014 PDF icon nq.pdf
6 20/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 PDF icon nq.pdf
7 19/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 PDF icon nq.pdf
8 11/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2015 PDF icon nqgs.pdf
9 12/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu PDF icon nqtn.pdf
10 10/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 PDF icon nqxdcb.pdf
11 9/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 PDF icon nqns.pdf
12 8/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2015 PDF icon nqkt.pdf
13 7/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại Mỹ Thạnh đạt chuẩn đô thị loại V Microsoft Office document icon nqdtloai5.doc
14 6/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Tập tin nqdtxdcb.2014.docx
15 5/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 PDF icon nq.pdf
16 4/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 2014 Microsoft Office document icon xdcb.doc
17 3/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 PDF icon nq.pdf
18 2/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 PDF icon nq.pdf
19 1/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 PDF icon nq.pdf
20 17/2013/NQ-HĐND 24/12/2012 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 PDF icon nq.pdf