Site banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 8/NQ-HĐND 29/06/2018 Nghị quyết điều chỉnh giảm công trình xây dựng cơ bản năm 2018 PDF icon nq.pdf
2 6/NQ-HĐND 29/06/2018 Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 PDF icon nq.pdf
3 5/NQ-HĐND 29/06/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 PDF icon nq.pdf
4 4/NQ-HĐND 29/06/2018 Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018 PDF icon nq1.pdf
5 15/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội PDF icon scan.pdf4_.pdf
6 14/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết điều chỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018 PDF icon scan.pdf3_.pdf
7 13/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết xây dựng cơ bản năm 2018 PDF icon scan.pdf3_.pdf
8 12/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 PDF icon scan.pdf1_.pdf
9 11/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghi quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2018 PDF icon scan.pdf
10 7/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã PDF icon nq.pdf
11 6/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân xã PDF icon nq.pdf
12 5/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Tập tin nq.docx
13 4/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 PDF icon nq.pdf
14 3/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 PDF icon nq.pdf
15 2/NQ-HĐND 29/06/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 PDF icon nq.pdf
16 22/NQ-HĐND 23/12/2016 Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 PDF icon nqxdcb2017.pdf
17 21/NQ-HĐND 23/12/2016 Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 PDF icon nqns2017.pdf
18 20/NQ-HĐND 23/12/2016 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 PDF icon nqktxh2017.pdf
19 19/NQ-HĐND 23/12/2016 Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2017 Tập tin nqgs2017.docx
20 16/2016/NQ-HĐND 08/11/2016 Nghị quyết điều chỉnh giảm danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 PDF icon nq17.pdf