Site banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 17/2016/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2016 PDF icon nq16.pdf
22 15/2016/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 PDF icon nq15.pdf
23 14/2016/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016 PDF icon nq14.pdf
24 12/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq13.pdf
25 11/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq12.pdf
26 10/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq11.pdf
27 9/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq10.pdf
28 7/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq8.pdf
29 6/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq7.pdf
30 5/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq6.pdf
31 4/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq5.pdf
32 3/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq4.pdf
33 2/NQ-HĐND 07/11/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq3.pdf
34 1/NQ-HĐND 04/07/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq_2.pdf
35 1 370/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định nâng lương trước hạn Võ Thị Kim Xuyến PDF icon qd.pdf
36 1 370/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định nâng lương trước hạn Võ Thị Kim Xuyến PDF icon qd.pdf
37 1 369/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định nâng lương trước hạn Dư Lệ Thi PDF icon qd.pdf
38 31/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định nâng lương Nguyễn Văn Ánh PDF icon qd.pdf
39 30/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định nâng lương Nguyễn Huỳnh Phước PDF icon qd.pdf
40 1/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết quy hoạch nông thôn mới xã Mỹ Thạnh giai đoạn đến năm 2025 PDF icon nq.pdf