Site banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
41 9/2015/NQ-HĐND 24/12/2015 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2016 PDF icon nq.pdf
42 8/NQ-HĐND 24/12/2015 Nghị quyết về việc thống nhất đổi tên trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh thành trường trung học cơ sở Phạm Viết Chánh PDF icon nq.pdf
43 7/2015/NQ-HĐND 24/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 PDF icon nq.pdf
44 6/2015/NQ-HĐND 24/12/2015 Nghị quyết về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 PDF icon nq.pdf
45 5/2015/NDQ-HĐND 24/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 PDF icon nq.pdf
46 2/02/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ phê chuẩn quyết toán NS nhà nước năm 2014 PDF icon nq.pdf
47 4/04/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 PDF icon nq.pdf
48 3/03/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 NQ điều chỉnh bổ sung dự toán NS năm 2015 PDF icon nq.pdf
49 1/01/2015/NQ-HĐND 23/07/2015 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2015 PDF icon nq.pdf
50 15/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2014 PDF icon nq.pdf
51 20/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 PDF icon nq.pdf
52 19/NQ-HĐND 24/12/2013 Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 PDF icon nq.pdf
53 11/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2015 PDF icon nqgs.pdf
54 12/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu PDF icon nqtn.pdf
55 10/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 PDF icon nqxdcb.pdf
56 9/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 PDF icon nqns.pdf
57 8/2014/NQ-HĐND 29/12/2014 Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2015 PDF icon nqkt.pdf
58 7/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại Mỹ Thạnh đạt chuẩn đô thị loại V Microsoft Office document icon nqdtloai5.doc
59 6/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Tập tin nqdtxdcb.2014.docx
60 5/2014/NQ-HĐND 28/11/2014 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 PDF icon nq.pdf