Site banner

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Bước 4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp 01 lần.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ  (theo mẫu).

2. Biên bản ủy quyền.

3. Bản sao bằng “Tổ quốc ghi công”.

4. Tùy trường hợp cá nhân bổ sung các giấy tờ sau:

- Trường hợp thân nhân là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

- Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.

- Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

- Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật năng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

- Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (mẫu TN) của Ủy ban nhân dân xã và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh&Xã hội về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Đính kèm tập tin: