Site banner

Nghị quyết điều chỉnh giảm công trình xây dựng cơ bản năm 2018

Số văn bản: 
8
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2018
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: