Site banner

ISO 9001:2015

Ngày đăng: 24/11/2015
Thực hiện Công văn số 1510/SKHCN-TĐC ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở khoa học công nghệ Tỉnh Bến Tre về việc yêu cầu báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm xin báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2015 theo những nội dung sau:
Ngày đăng: 20/11/2015
Ngày đăng: 20/11/2015