Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 6 519/QĐ-UBND 24/10/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien3.pdf
2 430/QĐ-UBND 19/02/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien2.pdf
3 2 034/QĐ-UBND 16/06/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien1.pdf
4 8/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq9.pdf
5 60/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 9 ấp Cái Tắc Microsoft Office document icon qd.doc
6 59/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 8 ấp Cái Chốt Microsoft Office document icon qd.doc
7 58/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 7 ấp Bến Đò Microsoft Office document icon qd.doc
8 57/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 6 ấp Căn cứ Microsoft Office document icon qd.doc
9 56/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 5 ấp Căn cứ Microsoft Office document icon qd.doc
10 55/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 4 ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
11 54 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 3 ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
12 53/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 2 ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon qd.doc
13 52/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các ấp, tổ số 1 ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon qd.doc
14 47/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần bà Võ Thị Kim Phượng Trưởng ấp 5 Microsoft Office document icon qd.doc
15 46/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần bà Phan Thị Ngọc Phụng Trưởng ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
16 45/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần ông Nguyễn văn Phúc Trưởng ấp 7 Microsoft Office document icon qd.doc
17 44/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần ông Phạm Tấn Lợi Công an viên ấp 7 Microsoft Office document icon qd.doc
18 40/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9, ấp Cái Tắc Microsoft Office document icon bbc.doc
19 39/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 8, ấp Cái Chốt Microsoft Office document icon bbc.doc
20 38/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 7, ấp Bến Đò Microsoft Office document icon bbc.doc