Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 66/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Tập tin khtthcm.docx
2 65/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 Tập tin khtd.docx
3 53/KH-UBND 07/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 Tập tin khttcchc.docx
4 52/KH-UBND 07/02/2017 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Tập tin khcchc.docx
5 604/KH-UBND 07/11/2016 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 Tập tin kh.docx
6 560/KH-UBND 13/10/2016 Kề hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2016-2020 Tập tin kh.docx
7 522/KH-UBND 28/09/2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017 Tập tin kh.docx
8 306/KH-UBND 25/05/2016 Kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính quyền năm 2016 Microsoft Office document icon kh.doc
9 307/KH-UBND 25/05/2016 Kế hoạch nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
10 188/KH-UBND 06/04/2016 Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 PDF icon kh.pdf
11 231/KH-UBND 25/04/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 PDF icon kh.pdf
12 230/KH-UBND 25/04/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 PDF icon kh.pdf
13 151/KH-UBND 22/03/2016 Kế hoạch xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn xã Mỹ Thạnh giai đoạn 2016-2020 PDF icon kh.pdf
14 287/KH-UBND 17/05/2016 Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2016 PDF icon kh.pdf
15 236/KH-UBND 26/04/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
16 235/KH-UBND 26/04/2016 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 Microsoft Office document icon kh.doc
17 220/KH-UBND 19/04/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2218 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế Microsoft Office document icon kh.doc
18 183/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013-2016 Tập tin kh.docx
19 182/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 Tập tin kh.docx
20 181/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2016 Tập tin kh.docx