Site banner

Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2016

Số văn bản: 
287
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
17/05/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: