Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
3 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
4 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
5 Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
6 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
7 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư pháp
8 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư pháp
9 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Tư pháp
10 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Tư pháp
11 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực Tư pháp
12 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư pháp
13 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp
14 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
15 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
16 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
17 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
18 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Chứng thực
19 Thủ tục chứng thực di chúc Lĩnh vực Chứng thực
20 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
21 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
22 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
23 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
24 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực
25 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
26 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
27 Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
28 Thủ tục Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
29 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
30 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng