Site banner

Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng tên thành lập thư viên gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Ủy ban nhân dân xã nơi thư viên đặt trụ sở.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người đứng tên thành lập thư viện.

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho thư viện.

Trong trường hợp từ chối phải có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Đến hẹn, cá nhân (tổ chức) đến Bộ phận tiếp  nhận và trả kết quả nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi thư viện đặt trụ sở.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu).

2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (theo mẫu).

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.

4. Nội quy thư viện.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

2. Ban kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện.

3. Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Đính kèm tập tin: