Site banner

Thủ tục Đề nghị phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng”

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng”

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bản sao bằng tổ quốc gia công, giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của ủy ban nhân dân xã.

2. Bản khai cá nhân (theo mẫu) đối với trường hợp bà mẹ còn sống.

3. Bản khai cá nhân (theo mẫu) và giấy ủy quyền (theo mẫu) đối với bà mẹ đã chết.

03 bộ

Hàng năm tiến hành theo 3 đợt: 30/4, 2/9, 22/12

Không

Đính kèm tập tin: