Site banner

Thủ tục Trợ cấp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng lao động-Thương binh&Xã hội huyện và Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

Thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian 05 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Bước 4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng Anh hùng.

2. Trường hợp Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến còn sống nộp bản khai cá nhân (theo mẫu).

Trường hợp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đã chết mà chưa hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng nộp:

- Bản khai (theo mẫu).

- Biên bản ủy quyền (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ:

02 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội hướng dẫn thi hành về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Đính kèm tập tin: