Site banner

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

Số văn bản: 
15
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
02/02/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: