Site banner

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

Số văn bản: 
26
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
01/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: