Site banner

QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH SỐ LƯỢNG , DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBBC
Ngày ký văn bản: 
02/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: