Site banner

Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử sớ 4, ấp Chợ

Số văn bản: 
35
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: