Site banner

Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ

Số văn bản: 
171
Ký hiệu văn bản: 
UBND-VP
Ngày ký văn bản: 
28/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: