Site banner

Xác nhận miễn, giảm thuế

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn phòng
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận miễn, giảm thuế

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Văn bản đề nghị xác nhận miễn, giảm thuế (do người yêu cầu lập).

01 bộ

Trong ngày làm việc

Không