Site banner

Hội Liên hiệp Thanh niên xã Mỹ Thạnh tổ chức lễ kết nạp Hội viên

Ngày 15 tháng 10 năm 2016, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã đã tổ chức kết nạp 20 hội viên nhân Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016). Tại buổi lễ các hội viên đã được anh Huỳnh Ngọc Trọng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thạnh ôn lại truyền thống của Hội 60 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Qua buổi lễ nhằm giúp các hội viên phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công cuộc đổi mới, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin khác