Site banner

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
7
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
04/07/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: