Site banner

Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
9
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
12/07/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: