Site banner

Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
10
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
12/07/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: