Site banner

Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực NN & PTNT
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trại cây, cây trồng phân tán

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bảng kê lâm sản (theo mẫu).

2. Hóa đơn bán hàng (nếu có).

3. Tài liệu về nguồn gốc lâm sản. 

01 bộ

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sợ hợp lệ. Nếu cần xác minh thì không quá 5 ngày

không

Đính kèm tập tin: