Site banner

Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn góc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán..

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực NN & PTNT
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, vườn nhà, trang trại, cây phân tán

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.

2. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (nếu có).

3. Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.

01 bộ

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sợ hợp lệ. Nếu cần xác minh thì không quá 5 ngày

không

Đính kèm tập tin: