Site banner

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chứcTrung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ