Site banner

Thủ tuc: Hòa giải tranh chấp đất đai

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã thẩm tra, xác minh; thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai theo trình tự quy định tại điều 88, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

Bước 3. Gửi biên bản hòa giải cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

2. Các giấy tờ liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lệ phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Luật đất đai năm 2013.

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.