Site banner

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

Số văn bản: 
75
Ký hiệu văn bản: 
KH-ĐU
Ngày ký văn bản: 
20/11/2018
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: