Site banner

Thông báo về việc thay đổi hình thức thu tiền điện và địa điểm thu tiền điện kể từ tháng 9/2019