Site banner

Một số chỉ tiêu chủ yêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Giồng Trôm khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

-----

          I. ĐẾN NĂM 2025:

          1- Giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản 3.252 tỷ đồng (trong đó nông nghiệp 2.462 tỷ đồng; thủy sản 1.063 tỷ đồng), tăng 4%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3.128,2 tỷ đồng, tăng 12%/năm; thương mại dịch vụ 6.427 tỷ đồng, tăng 13,5%/năm.

          2- Phấn đấu tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

          3- Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 14.000 tỷ đồng.

          4- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 578,86 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm.

          5- Tổng chi ngân sách 2.983,46 tỷ đồng. Có 4 xã, thị trấn tự đảm bảo cân đối chí thường xuyên[1]

          6- Phấn đấu xây dựng 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới[2]; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao[3]; xã Châu Bình thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

          7- Xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long, Phong Nẫm đạt chuẩn đô thị loại V; Thị trấn Giồng Trôm đạt chuẩn đô thị loại IV.

          8- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 70%.

          9- Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 99,99%.

          10- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 đến 1,5%/năm.

          11- Tạo việc làm mới cho 2.700 lao động/năm; đưa 250 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài hàng năm.

          12- Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ chiếm 35%).

          13- Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc đạt bình quân 92%/năm.

          14- Xây dựng nghĩa trang Nhân dân tại xã Lương Quới.

          15- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt trên 90% và trên 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn.

          16- An ninh chính trị được giữ vững; phạm pháp hình sự được kềm chế; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm 5-10%.

          17- Hoàn thành các chỉ tiêu quân sự hàng năm, giao quân đạt 100%.

          18- Kết nạo 450 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 7% đảng viên được kết nạp theo lớp “Đồng Khởi mới”.

          19- Xây dựng ít nhất 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm. Phấn đấu xây dựng 40% chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ lãnh đạo toàn diện.

          20- Kéo giảm 10% đảng viên bị kỷ luật so với nhiệm kỳ 2015-2020. Kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt kế hoạch đề ra.

          II. ĐẾN NĂM 2030:

  1. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm trở lên.

2- Có thêm 01 xã tự bảo đảm cân đối chi thường xuyên (lũy kế lên là 5 xã).

3- Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng thêm 07 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao[4] và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu[5]

III. MỘT SỐ NHIỆM  VỤ TRỌNG TÂM:

1- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

          2- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

          3- Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, gắn với thị trường, ứng dụng công nghệ trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

          4- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cụm công nghiệp, gắn với phát triển đô thị. Cũng cố, phát triển các làng nghề kết hợp với đẩy mạnh phát triển du lịch.

          5- Xây dựng văn hóa, con người Giồng Trôm “giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, có khát vọng vươn lên”, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

          6- Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ:

          1- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng quy hoạch vùng và tổ chức lại sản xuất, xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.

          2- Thu hút đầu tư ngành du lịch với lợi thế hiện có như du lịch văn hóa truyền thống, du lịch xanh…gắn với phát triển thương mại dịch vụ.

 

[1] Thị trấn, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Hưng Nhượng.

[2] Thạnh Phú Đông, Mỹ Thạnh, Thuận Điền, Sơn Phú, Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh, Tân Hào, Lương Hòa, Phước Long.

[3] Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới.

[4] Phong nẫm, Thạnh Phú Đông, Mỹ Thạnh, Thuận Điền, Sơn Phú, Hưng Lễ, Tân Hào.

[5] Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới, Mỹ Thạnh.

Tin khác