Site banner

NGHỊ QUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

Số văn bản: 
18
Ký hiệu văn bản: 
2013/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: