Site banner

TỜ TRINH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM 2013

Số văn bản: 
904
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
25/12/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  904 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  25  tháng 12  năm 2013

       

 

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế, xã hội năm 2013

  

          Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẩn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV, ngày 15 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẩn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

          Căn cứ Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

          Căn cứ kết quả Biên bản cuộc họp ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã Mỹ Thạnh;

          Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của các tập thể và cá nhân ở đơn vị;

          Đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quyết định khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho 05 tập thể và 38 cá nhân cụ thể như sau:

          1. Danh hiệu thi đua

          a) Cá nhân

          - Danh hiệu Lao động tiên tiến

          1. Ông Nguyễn Văn Việt                   CC.VP-TK xã

          2. Ông Phạm Thanh Diễn                 CT-UBND xã

          3. Ông Bùi Văn Chiến             PCT-HĐND xã

          4. Ông Trần Văn Đạt              CT-MTTQ xã

          5. Bà Ngô Mộng Quyên          PCT-UBND xã

          6. Ông Ngô Tấn Quyền           PBT-Đảng ủy

          7. Ông Nguyễn Hồng Sơn       BT-Xã Đoàn

          8. Ông Huỳnh Ngọc Minh       CT-Nông dân

          9. Bà Dư Lệ Thi                       CC.TC-KT xã

          10. Ông Trần Văn Tràng                  BT-Đảng ủy

          11. Ông Hồ Văn Chí               PCT-UBND xã

          12. Bà Phan Thị Ngọc Rí                  CT-HĐND xã

          13. Ông Nguyễn Khắc Hoàng  CC.VP-TK phụ trách KT-KH xã

          14. Bà Võ Thị Kim Xuyến      CC. VHXH phụ trách LĐ.TBXH

          15. Ông Vũ Huy Linh              CC. VHXH xã

          16. Bà Võ Kim Hoàng             CT-Phụ nữ xã

          17. Ông Nguyễn Hồng Xinh    CT-CCB xã

          18. Ông Trần Thanh Phương   CHT/QS xã

          19. Ông Nguyễn Văn Ánh       CC. ĐC-XD xã

          20. Ông Nguyễn Văn Thống   CC. ĐT-MT xã

          21. Bà Nguyễn Ngọc Thanh    CC. TP-HT (phụ trách hộ tịch)

          22. Ông Nguyễn Văn Pho       Trưởng Công an xã

          Riêng đối với trường hợp ông Nguyễn Huỳnh Phước, công chức Tư pháp – hộ tịch (phụ trách chung), Hội đồng Thi đua, khen thưởng thống nhất không xét danh hiệu Lao động tiên tiến với lý do đã nêu trong biên bản.

          - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

          1. Ông Phạm Thanh Diễn                  Chủ tịch UBND xã (năm thứ hai)   

          2. Ông Trần Văn Tràng           Bí thư Đảng ủy (năm thứ nhất)

          3. Ông Nguyễn Văn Việt                   CC. VP-TK (năm thứ nhất)

          4. Ông Nguyễn Khắc Hoàng    CC. VP-TK (năm thứ nhất)

          5. Bà Dư Lệ Thi                       CC. TC-KT (năm thứ nhất)

          b) Tập thể

          Tập thể Lao động xuất sắc

          - Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Thạnh

          2. Hình thức khen thưởng

          - Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện

          a) Cá nhân

          - Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 02 năm liền

          1. Ông Bùi Văn Chiến             PCT-HĐND xã

          2. Ông Hồ Văn Chí                 PCT-UBND xã

          3. Ông Nguyễn Văn Ánh                  CC. ĐC – XD xã

          4. Bà Nguyễn Ngọc Thanh      CC. TP – HT (phụ trách hộ tịch)

          - Người hoạt động không chuyên trách

          1. Bà Nguyễn Ngọc Lang                  Bí thư Chi bộ ấp Chợ

          2. Ông Nguyễn Trọng Tín       CB. Thú y

          3. Ông Phạm Thanh Diễm       Trưởng ấp 6 (Cái Chốt)

          4. Bà Nguyễn Thị Ánh Minh   Bí thư Chi bộ ấp 6 (Cái Chốt)

          5. Ông Trần Văn Giang           Công an viên trực

          - Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

          1. Ông Nguyễn Thanh Hải      Nông dân SXKD giỏi ấp 6 (Cái Chốt)

          2. Ông Đặng Văn Thống                   ND. SXKD giỏi ấp Nghĩa huấn

          3. Ông Kiều Duy Thành                    Nông dân SXKD giỏi ấp Chợ

          4. Bà Huỳnh Thị Phượng                  Nông dân SXKD giỏi ấp 5 (Bến Đò)

          5. Bà Võ Thị Bích Phụng                  Nông dân SXKD giỏi ấp Căn cứ

          6. Ông Nguyễn Văn Ngon       Nông dân SXKD giỏi ấp 7 (Cái Tắc)

          b) Tập thể

          - Cán bộ và nhân dân ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh

          - Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

          a) Cá nhân

          - Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm

          1. Ông Phạm Thanh Diễn        Chủ tịch UBND xã

          - Cá nhân tiêu biểu

          1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngân   CB. Văn phòng Đảng uỷ

          2. Bà Võ Thị Kim Phượng       Trưởng ấp 5

          3. Ông Nguyễn Minh Luân      Phó Chủ tịch MTTQ xã

          4. Ông Nguyễn Duy Linh                  Ấp đội trưởng ấp Nghĩa huấn

          5. Ông Huỳnh Duy Khánh      Phó trưởng Công an xã

          b) Tập thể

          1. Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Thạnh (hai năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc).

          2. Cán bộ và nhân dân ấp 5 (Bến Đò) xã Mỹ Thạnh.

          3. Ban chỉ huy Công an xã

          4. Ban chỉ huy Quân sự xã

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xem xét, khen thưởng tổng kết năm 2013 cho các tập thể, cá nhân đã nêu./.

        

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- HĐ-TĐKT huyện;                                                       

- Lưu: VT, Viet. 4b.

 

 

(đã ký)

 

 

     

         Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: