Site banner

TỜ TRINH KHEN THƯỞNG NHÀ TN

Số văn bản: 
337
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
06/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  337 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 06  tháng 5  năm 2014

       

 

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng thành tích cá nhân đóng góp

vật chất xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho

hộ chính sách khó khăn về nhà ở

  

Hưởng ứng Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014, nhất là các phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian qua Ủy ban nhân dân xã đã vận động kinh phí xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trong đó có ông Lâm Văn Đoàn, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã vận động số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) để xây dựng 02 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho 02 hộ chính sách ở ấp 5, ấp 7 xã Mỹ Thạnh.

Để phát huy cao hơn nữa các phong trào hành động cách mạng ở địa phương góp phần nâng cao bộ mặt văn hóa xã nhà ngày một phát triển.

Căn cứ vào Hướng dẫn của trên, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Phòng Nội vụ huyện Giồng Trôm thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho ông Lâm Văn Đoàn, sinh năm 1955, ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ủy ban nhân dân xã trình Phòng Nội vụ huyện xem xét./.

 

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH

- UBND huyện;                                                              (đã ký)

- Phòng Nội vụ huyện;                                                       

- Lưu: VT, Viet. 4b.

 

                                                                            Phạm Thanh Diễn