Site banner

TỜ TRÌNH KHEN THƯỞNG KHÁNG CHIẾN

Số văn bản: 
352
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
14/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  352 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 14 tháng 5  năm 2014

       

 

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng thành tích tham gia hoạt động

trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  

          Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐNN7  ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước về ban hành Điều lệ khen thưởng thành tích trong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước;

          Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc xét khen thưởng thành tích tham gia hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bị địch bắt tù đày, khi được tha về tiếp tục tham gia hoạt động Cách mạng như đã khai trong bản khai của ông Nguyễn Văn Chơi, quê quán xã Lương Phú, Giông Trôm, Bến Tre, trú quán ấp 7 xã Mỹ Thạnh.

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Giồng Trôm, xét và đề nghị về trên khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba cho ông Nguyễn Văn Chơi ngụ ấp 7 xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xem xét./.

 

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH

- HĐ-TĐKT huyện;                                                                (đã ký)

- Lưu: VT, Viet.4b.

 

 

                                                                                 Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: