Site banner

TỜ TRÌNH THUÊ NHÀ TRƯNG BÀI

Số văn bản: 
312
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/04/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 312 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  21  tháng 4  năm 2014

       

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương cho thuê Nhà trưng bày sản phẩm

tiểu thủ công nghiệp để làm Văn phòng công chứng

 

  

          Vào ngày 07 tháng 4 năm 2014 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận Đơn xin thuê nhà của ông Nguyễn Văn Mới, sinh năm 1952, quê quán xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; nội dung là thuê căn nhà Trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã quản lý, địa điểm cặp tỉnh lộ 885, khu vực ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh để làm văn phòng công chứng.

          Ủy ban nhân dân xã nhận thấy việc mở Văn phòng công chứng là phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công chứng của tỉnh nhà đồng thời cũng là điều kiện phát triển đô thị của xã.

          Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm xem xét, cho chủ trương để Ủy ban nhân dân xã hợp đồng cho thuê Nhà trưng bày với giá cho thuê mỗi tháng là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) làm văn phòng công chứng trên địa bàn xã.

          Ủy ban nhân dân xã kính trình Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chấp thuận./.

        

Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH huyện;                                                  

- Lưu: VT, Viet. 3b.                                                                        Đã ký

 

 

                                                                               Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: