Site banner

TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG MINH, PHƯƠNG

Số văn bản: 
418
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
19/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  418 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 19 tháng 6  năm 2014

       

 

TỜ TRÌNH

Về việc nâng lương đến hạn cho cán bộ, công chức cấp xã

theo bằng cấp chuyên môn

 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẩn thực hiện số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã ngày 05 tháng 6 năm 2014 về việc xét và trình nâng lương đến hạn theo bằng cấp chuyên môn cho cán bộ và công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Phòng Nội vụ huyện xem xét tham mưu trình Ủy ban Nhân dân huyện ra Quyết định nâng lương đến hạn theo bằng chuyên môn đối với:

1. Ông Huỳnh Ngọc Minh, sinh năm 1963, chức vụ Chủ tịch Nông dân, trình độ văn hóa Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trình độ chuyên môn Trung cấp chính trị - hành chính, hiện hưởng bậc 1, hệ số 1.86, nay đề nghị nâng lên bậc 2, hệ số 2.06.

2. Ông Trần Thanh Phương, sinh năm 1988, chức vụ Chỉ huy trưởng quân sự xã, trình độ văn hóa Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trình độ chuyên môn, Trung cấp quân sự, hiện hưởng bậc 2, hệ số 2.06, nay đề nghị nâng lên bậc 3, hệ số 2.26.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh trình Phòng Nội vụ huyện xem xét./.

 

Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ huyện;                                                        (đã ký)

- Lưu: VT, Viet. 4b.

 

 

                                                                             Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: