Site banner

Chương Trinh Phát Triển Thanh Niên đến năm 2020

Số văn bản: 
631
Ký hiệu văn bản: 
/CTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
13/09/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MỸ THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 631/CTr-UBND Mỹ Thạnh, ngày 13 tháng 9 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
Phát triển thanh niên xã Mỹ Thạnh đến năm 2020
________________

Thực hiện Chương trình 2052/CTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện Giồng trôm về phát triển thanh niên huyện Giồng Trôm đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thạnh xây dựng chương trình phát triển thanh niên xã Mỹ Thạnh đến năm 2020 gồm những nội dung sau:
I . MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng thế hệ thanh niên xã Mỹ Thạnh giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để bồi dưỡng và đào tạo thanh niên. Phát triển toàn diện; có trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm; có văn hoá, sức khoẻ, kỷ năng sống và ý chí vươn lên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá . Phát huy vai trò thanh niên xã Mỹ Thạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỷ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trong thanh niên. Thu hút trí thức trẻ về nông thôn phục vụ. Phát huy truyền thống tự hào của dân tộc và vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn và các kiến thức bổ trợ khác cho thanh niên.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
2.1. Giáo dục thanh niên xã Mỹ Thạnh giàu lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng
a) Mục tiêu
Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên để thanh niên hiểu biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
b) Chỉ tiêu
- Hàng năm phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, không chuyên trách, học sinh, sinh viên; 70% thanh niên nông thôn được học Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.
- Hàng năm có ít nhất 90% thanh niên; 100% học sinh, sinh viên được tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phấn đấu mỗi năm giảm 15% thanh niên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tối thiểu 90% thanh niên, học sinh được tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xã đạt chuẩn không có ma túy, mại dâm.
2.2. Nâng cao trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp
a) Mục tiêu
Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, nâng cao tay nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp.
b) Chỉ tiêu
Đến năm 2020 có ít nhất 80% thanh niên trong độ tuổi lao động đạt trình độ đạt học vấn trung học phổ thông; tỉ lệ đào tạo qua lao động qua đào tạo đạt 40%; thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề đạt 50% và 35% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.
Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 30% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.
Học sinh Trung học cơ sở học tập có hiệu quả chương trình ngoại ngữ; 100% được trang bị học vấn cơ bản, kỹ năng sống; hiệu quả đào tạo Trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 80%; ngoài ra còn được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 90% cấp Trung học cơ sở.
2.3. Đào tạo, bồi dưỡng bố trí và trọng dụng tài năng trẻ nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác trong xã; đồng thời gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và xã nhà nói riêng
a) Mục tiêu
Xây dựng cơ chế chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ học tập và sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng đất nước.
b) Chỉ tiêu
Đối với cấp xã: 100% các chức danh chủ chốt và cán bộ, công chức có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và có ít nhất 40% có trình độ Đại học , trên 60% có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên môn, trên 30% có trình độ B ngoại ngữ; 80% có trình độ A tin học.
2.4. Tạo điều kiện hổ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương
a) Mục tiêu
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ làm công tác thanh niên. Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẻ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.
b) Chỉ tiêu
Mỗi năm tổ chức tư vấn , giới thiệu việc làm phù hợp cho ít nhất 10-15% thanh niên, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên địa phương;
100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập và phổ biến quy định về pháp luật Việt nam và pháp luật sở tại cũng như các văn bản pháp lý có liên quan về quyền va nghĩa vụ của người lao động, ngưới sử dụng lao động.
Phấn đấu xã đến năm 2020 có trung tâm văn hoá thể thao, khu vui chơi giành cho thiếu nhi; 100% ấp có sân bóng chuyền và tiếp tục đầu tư nâng cấp sân bóng đá 11 người đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho nhu cầu luyện tập thể thao, rèn luện thân thể cho thanh niên.
2.5. Từng bước nâng cao sức khoẻ thể lực và tầm vóc cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tự lập thích ứng môi trường sống và làm việc
a) Mục tiêu
Quy định các thiết chế văn hoá đảm bảo quyền thụ hưởng đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên, phấn đấu các ấp trong xã có nhà văn hoá đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu tối thiểu của thanh niên.
Nâng cao chất lượng cuộc sống cải thiện thể lực, sức khoẻ, và tầm vóc cho thanh niên;
b) Chỉ tiêu
Có ít nhất 70% thanh niên trong độ tuổi kết hôn được tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống và kiến thức về bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức trẻ về phát triển thanh niên và việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên
Tạo sự chuyển biến mạnh mẻ về nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên; vị trí vai trò của thanh niên trong xây dụng và bảo vệ Tổ quốc bằng việc tăng cường công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thanh niên.
Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên. Lòng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dụng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan ban ngành, địa phương và thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật đối với thanh niên.
Gia đình, nhà nước và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.
2.Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, truyền thống, lối sống, pháp luật cho thanh niên
Tăng cường công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhằm xây dựng lối sống đẹp, lối sống có văn hoá, truyền thống dân tộc và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại cho thanh niên.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên giữ vững Quốc phòng An ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.
3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng năng lực làm việc, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.
Xây dựng cơ chế, chính sách, có kế hoạch, quy hoạch phát hiện bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng và phát triển tài năng trẻ.
Thực hiện các chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học về công tác tại xã và thực hiện chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ xã đến ấp.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ thuật lao động cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn lực trẻ có chất lượng cao.
Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động nghề nghiệp, việc làm nhu cầu của thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.
Xây dựng cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.
Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sữ dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch.
4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khoẻ sinh sản cho thanh niên
Phổ biến những công trình, tác phẩm văn hoá có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xử nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá không lành mạnh, nhất qua mạng internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.
Nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần giáo dục sức khoẻ sinh sản và các giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.
Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục, thể thao nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện thể chất.
Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên do Đoàn – Hội- Đội làm nồng cốt các hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên, xung kích tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm.
5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên
Bồi dưỡng nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác phát triển, đa phương hoá góp phần bảo vệ hoà bình, tiến bộ xã hội.
6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên
Đầu tư ngân sách nhà nước đảm bảo cho phát triển thanh niên và khuyến khích, huy động các nguồn lực của xã hội cho phát triển thanh niên.
Đào tạo phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công.
7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các nhiệm vụ liên ngành về công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.
8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên
Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chính quyền cơ sở, các tổ chức kinh tế, xã hội lực lượng vũ trang trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên, đẩy mạnh xã hội hoá công tác thanh niên.
Thông qua các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở kế hoạch, hàng năm xây dựng và điều kiện cụ thể để thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình:
1.Văn phòng-Thống kê: ( phụ trách nội vụ)
Là bộ phận thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân hướng dẫn, đôn đốc theo dõi kiểm tra thực hiện chương trình và đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Xây dựng kế hoạch sơ kết và tổng kết thực hiện chương trình.
2. Văn phòng- Thống kê ( Phụ trách kinh tế- kế hoạch)
Hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
3. Tài chính – Ngân sách
Thực hiện theo các hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện và Phòng tài chính bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện phát triển thanh niên xã trong giai đoạn 2012-2015.
4.Tư pháp- Hộ tịch
Phối hợp các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên trên địa bàn.
5.Văn hóa- xã hội ( phụ trách Thông tin tuyên truyền-TD-TT)
Phối hợp các ban ngành đoàn thể tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo sân chơi cho thanh niên trong rèn luyện sức khỏe; xây dựng các kế hoạch phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; kế hoạch phát triển phong trào thể dục- thể thao.
6. Văn hóa- xã hội ( phụ trách LĐTB và XH)
Phối hợp các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác dạy nghề, dịch vụ, tư vấn việc làm về lao động giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp và giải quyết việc làm cho thanh niên.
7. Trường Trung học, Tiểu học
Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn trong trường học, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn-Đội trong trường học hoạt động có hiệu quả.
8. Trạm Y tế
Phối hợp các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên chăm sóc sức khỏe vị thành niên trong công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS.
9. Ban chỉ huy Quân sự xã
Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, lý tưởng sống, kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên. Cũng như nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá nước ta.
10. Công An xã
Phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả và đẩy lùi tội phạm, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội trong thanh niên, xây dựng xã hội phát triển lành mạnh.
11. Đài truyền thanh xã
Tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về tư tưởng, kỹ năng sống, ý thức xã hội và nâng cao chất lượng tuyên truyền.
12. Đoàn thanh niên
Hàng năm tổ chức phối hợp với các ban ngành để thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thanh niên cho Ủy ban nhân dân xã xem xét tổng hợp báo cáo về trên. Thực hiện quản lý, giáo dục thanh niên chậm tiến.
12. Các ban ngành đoàn thể Xã: Phụ Nữ; Nông dân; Cựu chiến binh
Có trách nhiệm tham gia thực hiện kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; Lồng ghép các chỉ tiêu, mục đích, yêu cầu giải pháp của chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2015 vào các nghị quyết chương trình kế hoạch, đề án phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm của hội để thực hiện có hiệu quả.
13. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên trong phạm vi chức năng mình để đề xuất về lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã xem xét và bổ sung cho phù hợp.
14. Trưởng ấp 6 ấp
Có nhiệm vụ phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ấp mình, định kỳ báo cáo và có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp về Ủy ban nhân dân xã để theo dõi, bổ sung, tổng hợp báo cáo về trên.
Trên đây là chương trình phát triển thanh niên xã Mỹ Thạnh đến năm 2020. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ngành đoàn thể có liên quan quán triệt, phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng Nội vụ (báo cáo); CHỦ TỊCH
- TT Đảng Ủy-HĐND xã (báo cáo);
- UBMTTQ xã (phối hợp thực hiện); Đã Ký
- Các Ban ngành, Đoàn thể (phối hợp thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT (theo dõi chỉ đạo);
- Trưởng ấp 6 ấp (thực hiện);
- Lưu: VT, Viet. 30b. Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: