Site banner

TỜ TRÌNH CẤP GIẤY CNQSĐ

Số văn bản: 
475
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
26/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 475 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 26  tháng 6  năm  2014

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cao Minh Thế, vợ Phạm Thị Diệu. Thường trú: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh

                

Ông Cao Minh Thế, vợ Phạm Thị Diệu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01083 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 03 tháng 5 năm 2012 thửa đất số 219, tờ bản đồ số 5, diện tích 4852.8 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01084 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 25 tháng 4 năm 2012 thửa đất số 224, tờ bản đồ số 5, diện tích 3845.8 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02182 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 27 tháng 11 năm 2013 thửa đất số 397, tờ bản đồ số 22, diện tích 710.7 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01396 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 16 tháng 10 năm 2012 thửa đất số 6, tờ bản đồ số 18, diện tích 112.1 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Lý do: Vào ngày 10/4/2014 ông tháo dỡ toàn bộ nhà ở để xây dựng lại  trong quá trình dọn dẹp làm thất lạc mất 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01083, CH01084, CH02182, CH01396 và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Minh Thế, vợ Phạm Thị Diệu, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 219, tờ bản đồ số 5, diện tích 4852.8 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; thửa đất số 224, tờ bản đồ số 5, diện tích 3845.8 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; thửa đất số 397, tờ bản đồ số 22, diện tích 710.7 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; thửa đất số 6, tờ bản đồ số 18, diện tích 112.1 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: