Site banner

TỜ TRÌNH CẤP GIẤY CNQSĐ

Số văn bản: 
466
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
23/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 466 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 23 tháng 6  năm  2014

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của

ông Trần Văn Thanh. Thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh

                

Ông Trần Văn Thanh (đồng sử dụng với ông Trần Văn Tiến) có thửa đất số 313, tờ bản đồ số 22, diện tích 1865.7 m2, mục đích sử dụng ONT+CLN (có 120 m2 đất ONT) tọa lạc ấp 5, xã Mỹ Thạnh được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00416 ngày 07 tháng 11 năm 2011.

Lý do: Vào ngày 26/5/2014 ông Thanh viết đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 313, tờ bản đồ số 22, diện tích 1865.7 m2, mục đích sử dụng ONT+CLN (có 120 m2 đất ONT) do ông đưa ông Cao Minh Thế lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Khi ông Thế sửa chữa nhà đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thanh.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00416 và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Thanh (đồng sử dụng với ông Trần Văn Tiến), thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 313, tờ bản đồ số 22, diện tích 1865.7 m2, mục đích sử dụng ONT+CLN (có 120 m2 đất ONT) tọa lạc ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm ./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: